ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος και καταβολής εκ μέρους της επιχείρησης του τιμήματος εφόσον ο χρήστης ενημερώσει για τη σχετική επιθυμία του εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμας επιστροφής αγορών και ενημερώνοντας μας στο νούμερο 211 2106775. Αν η παραγγελία αφορά περισσότερα προϊόντα η προθεσμία εκκινεί από την παραλαβή του τελευταίου.

Εφόσον κατά τα ανωτέρω ζητηθεί η επιστροφή του προϊόντος, ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην επιχείρηση με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ενημέρωση υπαναχώρησης στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε ή να είναι σε θέση να αποδείξει ότι εντός της άνω προθεσμίας το παρέδωσε προς επιστροφή σε ταχυδρομική υπηρεσία στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που ο χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την επιχείρηση και επιβαρύνουν τον χρήστη. Αν οι όροι της παρούσας παραγράφου δεν τηρηθούν η επιχείρηση δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή.

Η επιστροφή των χρημάτων στο χρήστη, η οποία δεν περιλαμβάνει το ποσό που επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.

Ο χρήστης δεν δικαιούται υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3 (ιβ) του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

Επίσης η επιχείρηση έχει έναντι του χρήστη όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα ή σε οποιαδήποτε άλλη ειδική διάταξη για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος ο χρήστης δύναται (α) να ζητήσει την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσει την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσει, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό ή εφόσον το ελάττωμα έχει προκληθεί από το χρήστη, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΓΟΡΩΝ

Όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση. Παρακαλώ συμπληρώστε τα και στη συνέχεια πατήστε Αποστολή.