ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας καθώς και σχετικά με την πρόσβασή σας σε αυτή την ιστοσελίδα ή/και στις υπηρεσίες της και τη χρήση τους.

Το www.danaelight.com είναι μια ιστοσελίδα ενημέρωσης, πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών που δημιουργήθηκε από την ατομική επιχείρηση («danae light») της Αλεξάνδρας Μπενάκη, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 40, με ΑΦΜ: 130217922 (ΔΟΥ: Αγίας Παρασκευής).

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τους κάτωθι όρους, τους οποίους κάθε επισκέπτης/χρήστης του ως άνω διαδικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά, πριν από την επίσκεψή του στον διαδικτυακό τόπο ή πριν από την χρήση των σελίδων του και σε περίπτωση διαφωνίας να μην προβεί στην χρήση του. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους και παραχωρεί την συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου www.danaelight.com . H ατομική επιχείρηση “Αλεξάνδρα Μπενάκη DANAE LIGHT’’ (εφεξής «επιχείρηση») διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν την χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

 1. Πρόσβαση – περιήγηση με ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών

Ο επισκέπτης/χρήστης (εφεξής «χρήστης») της ιστοσελίδας www.danaelight.com (εφεξής «ιστοσελίδα») έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτής. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών internet). Την αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή των ως άνω τελών φέρει ο χρήστης. Περαιτέρω ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τον τεχνολογικό εξοπλισμό του μέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

 1. Στοιχεία χρηστών

Η ιστοσελίδα συγκεντρώνει μόνο εκείνα τα στοιχεία των χρηστών τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της, την επιτυχή εκτέλεση των υπηρεσιών της, τη βελτίωση αυτών και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών που λαμβάνει. Τα στοιχεία αυτά δεν τα χρησιμοποιεί για κάποιο άλλο σκοπό ούτε τα κοινοποιεί σε κάποιο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη στην ιστοσελίδα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων του χρήστη έχει παρθεί. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Περιορισμός ευθύνης

Η ιστοσελίδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσης, ούτε για τυχόν ζημία οποιασδήποτε μορφής υποστεί ο χρήστης αυτής από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση αυτής ή/και σε αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται σε αυτή ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Ειδικώς για την προστασία από ηλεκτρονικούς κινδύνους η επιχείρηση εργάζεται για την προστασία των χρηστών της από τους κάθε μορφής κινδύνους του διαδικτύου. Δεδομένης όμως της φύσης του μέσου, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων διακριτικών τίτλων, σημάτων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων, σχεδίων, υπηρεσιών και γενικώς όλων των αρχείων του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η εκμετάλλευση, αντιγραφή, τροποποίηση, έκδοση, πώληση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή. Τα σήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης, που παρατίθενται στην ιστοσελίδα αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και προστατεύονται από το νόμο. Η χρήση τους στην ιστοσελίδα ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο από την επιχείρηση δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν την σχετική ευθύνη.

 1. Δεσμοί – links προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει links προς άλλες ανεξάρτητες ιστοσελίδες τις οποίες δεν ελέγχει, και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τον τρόπο λειτουργίας τους ή την τήρηση των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους φορείς. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και του χρήστη που επιλέγει να κάνει χρήση των συγκεκριμένων links. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Οι δε χρήστες σε περίπτωση προβλήματος οφείλουν να απευθυνθούν στους διαχειριστές των ιστοσελίδων αυτών.

 

 1. Χρήση cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και δεν επηρεάζουν τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα εκεί. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, καθώς και για λόγους marketing. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή/browser κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή χρήσης σε καμία περίπτωση. . Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν χωρίς την αποδοχή και ενεργοποίηση των cookies.

 1. Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς απαγορεύεται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας: α) να προκαλεί με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη στην ιστοσελίδα, β) να προσβάλει τα χρηστά ήθη, γ) να παραβιάζει τους όρους του παρόντος, δ) να μεταδίδει με οποιοδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα ή σε ηλεκτρονικές συσκευές της επιχείρησης  ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή του εξοπλισμού ή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών της επιχείρησης ή να χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα για να προβεί σε αυτές τις ενέργειες σε τρίτους, ε) να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο κλπ.

 

 1. Διαφημιστικά μηνύματα

Η ιστοσελίδα δύναται να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν εάν επιθυμούν να ενημερωθούν για νέα προϊόντα καθώς και για άλλες τυχόν προσφορές ή υπηρεσίες με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Επισημαίνεται ότι παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα διακοπής της εν λόγω υπηρεσίας με αποστολή σχετικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@danaelight.com

Β. ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 1. Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει την διαδικτυακή παρουσία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της επιχείρησης.

Οι παρόντες όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο που διέπει κάθε συναλλαγή σχετική με τα αναφερόμενα προς πώληση προϊόντα, καταρτίζονται μεταξύ της επιχείρησης και των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος – καταναλωτών και περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του καταστήματός, βάσει των νόμων που διέπουν τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι παρόντες όροι έχουν ως πρωταρχικό μέλημα την προστασία του καταναλωτή και είναι απολύτως εναρμονισμένοι με τους ως άνω νόμους. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρησή οφείλει να τροποποιεί τους όρους σε περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να είναι συμβατοί με τη νέα νομοθεσία.

Οι όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια, ευκρίνεια και με τρόπο κατανοητό στο ευρύ κοινό, τηρουμένων των διατάξεων της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών.

Οι χρήστες – καταναλωτές που εισέρχονται στο παρόν κατάστημα και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του, δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει τους παρόντες όρους χρήσης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα πριν προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την επιχείρηση. Αν κάποιος χρήστης του καταστήματος δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης οφείλει να απόσχει από την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και από οποιαδήποτε υπηρεσία αυτό παρέχει.

Η επιχείρησή προσβλέπει στην άμεση και πληρέστερη εξυπηρέτηση των χρηστών και για τον λόγο αυτό μεριμνά για την άρτια ενημέρωσή τους αναφορικά με τους όρους χρήσης του καταστήματος πριν δεσμευτεί ο καταναλωτής με σύμβαση εξ αποστάσεως.

 1. Ορισμοί

Για τις διαδικτυακά καταρτιζόμενες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της επιχείρησής και του χρήστη/καταναλωτή, όπου συναντώνται οι κατωτέρω έννοιες στους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, παραθέτουμε τους κάτωθι ορισμούς σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, όπως ισχύει σήμερα:

2.1. «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

2.2. «Προμηθευτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί ακόμη και μέσω άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του.

2.3. «Σύμβαση πώλησης»: κάθε σύμβαση βάσει της οποίας ο προμηθευτής μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει να μεταβιβάσει την κυριότητα αγαθών στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα, καθώς και κάθε σύμβαση που έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

2.4. «Εξ αποστάσεως σύμβαση»: κάθε σύμβαση, η οποία συνάπτεται μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία προμηθευτή και καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως ενδεικτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, το φαξ ή το διαδίκτυο, μέχρι και την στιγμή σύναψης της σύμβασης.

 1. Διαδικασία υποβολής παραγγελίας – κατάρτιση της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως

3.1. Η υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως. Δυνατότητα σύναψης σύμβασης πώλησης έχει ο καταναλωτής που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Παραγγελίες που τυχόν υποβληθούν από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας είναι άκυρες και δεν δεσμεύουν την επιχείρησή, η οποία επιφυλάσσεται να ζητήσει τυχόν ζημία που επήλθε από την ακυρότητα της συναλλαγής.

3.2. Αποδεκτά μέσα πληρωμής θεωρούνται: α) οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, καθώς και η πληρωμή μέσω paypal. Όλα τα στοιχεία της κάρτας του εισάγονται σε ασφαλές και πιστοποιημένο περιβάλλον που παρέχει στο κατάστημά μας η τράπεζα Alpha Bank (e-commerce) ενώ κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας. Ειδικότερα το υψηλό επίπεδο ασφαλείας της υπηρεσίας e-commerce εξασφαλίζεται από τα κάτωθι:

 1. Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2/CVC2, ημερομηνία λήξεως) μεταδίδονται / μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (SSL 128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα
 2. Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από την Alpha Bank εμποδίζουν σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά της συστήματα
 3. Η ιστοσελίδα της Τραπέζης στην οποία εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του ο πελάτης της επιχείρησης, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό για να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τη γνησιότητά της, δηλαδή να διαπιστώσει ότι ανήκει πραγματικά στην Υπηρεσία Alpha e-Commerce ή Alpha e-Pay (πρώην delta pay) της Alpha Bank
 4. Η διαχείριση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Alpha e-Commerce γίνεται από εξουσιοδοτημένα άτομα της επιχειρήσεως, στους οποίους παραδίδονται ατομικοί κωδικοί προσβάσεως (username, password)
 5. Σε περίπτωση που η εκδότρια τράπεζα υποστηρίζει τη χρήση μυστικού κωδικού για την εκτέλεση on line πληρωμών με κάρτα και ο κάτοχος της κάρτας έχει παραλάβει τέτοιο κωδικό, η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Alpha e-Commerce ζητά αυτόματα από τον πελάτη σας να πληκτρολογήσει τον μυστικό του κωδικό
 6. Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Eμπορίου Alpha e-Commerce ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο και επίσης είναι πλήρως συμβατή με τα πρωτόκολλα ασφαλείας των διεθνών οργανισμών καρτών Verified by Visa και Master Card Secure Code για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα.

3.3. Η διαδικασία της υποβολής της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται ως εξής:

3.3.1. Η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις συναλλαγές. Στα πλαίσια αυτά ακολουθούνται οι ακόλουθες μέθοδοι:

            α)  Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit,το οποίο είναι νομίμως πιστοποιημένο.

β) Firewall

Η πρόσβαση στα συστήματα τόσο της εταιρείας μας όσο και της τράπεζας Alpha Bank ελέγχεται από firewall, το οποίο απαγορεύει την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες,

γ) Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου).

δ) Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι απαραίτητο οι χρήστες/καταναλωτές να γνωστοποιήσουν στην επιχείρηση ορισμένα απλά προσωπικά τους δεδομένα, όπως το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, η ταχυδρομική τους διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου τους και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Τα δεδομένα του χρήστη/καταναλωτή τυγχάνουν επεξεργασίας από την επιχείρησή μας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 7Α παρ. 1 Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από αυτόν και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους.

3.3.2. Σε όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος δίπλα σε κάθε προϊόν υπάρχει εικονίδιο για αγορά. Κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει ένα προϊόν, οδηγείται στο καλάθι του. Όταν ο χρήστης επιθυμεί να προβεί οριστικά σε αγορές προχωράει σε «ολοκλήρωση παραγγελίας», οπότε και θα μπορεί να ολοκληρώσει τις αγορές του είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης είτε ως απλός επισκέπτης.

3.3.3 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, στο email που δηλώσατε σας αποστέλλεται ένα αυτοματοποιημένο email με όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

3.4. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η σύμβαση μεταξύ επιχείρησης και χρήστη. Η ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας συνεπάγεται αυτομάτως την υποχρέωση του χρήστη/καταναλωτή για την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος.

Σε περίπτωση που στην παραγγελία προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας. Είναι υποχρέωση του χρήστη να ενημερώνει την επιχείρηση άμεσα εφόσον δεν λαμβάνει email.

3.5. Η επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δύναται να ακυρώσει μία παραγγελία που ολοκληρώθηκε με λάθος τιμολόγηση αν αυτό επήλθε συνεπεία τεχνικού σφάλματος.

 1. Απαιτήσεις ενημέρωσης των χρηστών/καταναλωτών

Η επιχείρησή είναι ο εξ αποστάσεως πωλητής έναντι του καταναλωτή/χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

Η επιχείρησή παρέχει στον καταναλωτή την ευχέρεια να ενημερωθεί με ευκρινή και κατανοητό τρόπο επί των κάτωθι θεμάτων:

4.1 επί των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο καταναλωτής μπορεί να πληροφορηθεί τα κύρια χαρακτηριστικά εκάστου προϊόντος ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα και επιλέγοντας το προϊόν. Σε κάθε προϊόν που είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο καταναλωτής λαμβάνει γνώση ενδεικτικής εικόνας του προϊόντος, των κύριων χαρακτηριστικών του, της τιμής του (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και κάθε άλλου τυχόν τέλους. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας λαμβάνει γνώση και για τα έξοδα αποστολής του. Η επιχείρησή διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς, πάντα προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, τις τιμές των προϊόντων της, τροποποιώντας στην ιστοσελίδα της τις τιμές που υπάρχουν για το κάθε προϊόν.

4.2. Την ταυτότητα της επιχείρησής (επωνυμία, έδρα, επικοινωνία κλπ), καθώς και την γεωγραφική διεύθυνση όπου η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη, τον αριθμό τηλεφώνου της, τον αριθμό τηλεμοιοτυπίας (fax) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτή διαθέτει, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της ο χρήστης.

4.3. Τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης  και της προθεσμίας εντός της οποίας η επιχείρησή μας αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα.

4.4. Του δικαιώματος υπαναχώρησης, όπου αυτό προβλέπεται, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης αυτού. Ο παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχει υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης το οποίο, όποτε επιθυμεί ο καταναλωτής μπορεί να το ζητήσει με mail στο info@danaelight.com, όπως προβλέπεται από τον Ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα.

4.5. Την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης των χρημάτων ή άλλων εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον καταναλωτή, όποτε το ζητήσει η επιχείρησή.

4.6. Πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις τυχόν υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις.

Οι ως άνω πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξ αποστάσεως σύμβασης πώλησης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 1. Αποστολή και παράδοση προϊόντων

Η επιχείρηση συνεργάζεται με τις εταιρείες SPEEDEX και UPS για την αποστολή των προϊόντων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αντίστοιχα. Η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιουσδήποτε δασμούς και φόρους μπορεί να προκύψουν από τη χώρα του χρήστη, αν παραγγέλνει εκτός Ελλάδος. Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει  με το τελωνείο στη χώρα του, καθώς μερικά αγαθά ενδέχεται να υπάγονται σε τελωνιακό έλεγχο. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης του δέματος από την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται για την αποστολή των προϊόντων.

 1. Δικαίωμα επιστροφής – Δικαιώματα από πώληση

Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος και καταβολής εκ μέρους της επιχείρησης του τιμήματος εφόσον ο χρήστης ενημερώσει για τη σχετική επιθυμία του εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την ηλεκτρονική φόρμας επιστροφής αγορών που μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ και ενημερώνοντας μας στο νούμερο 211 2106775. Αν η παραγγελία αφορά περισσότερα προϊόντα η προθεσμία εκκινεί από την παραλαβή του τελευταίου.

Εφόσον κατά τα ανωτέρω ζητηθεί η επιστροφή του προϊόντος, ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην επιχείρηση με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ενημέρωση υπαναχώρησης στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε ή να είναι σε θέση να αποδείξει ότι εντός της άνω προθεσμίας το παρέδωσε προς επιστροφή σε ταχυδρομική υπηρεσία στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που ο χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την επιχείρηση και επιβαρύνουν τον χρήστη. Αν οι όροι της παρούσας παραγράφου δεν τηρηθούν η επιχείρηση δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή.

Η επιστροφή των χρημάτων στο χρήστη, η οποία δεν περιλαμβάνει το ποσό που επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.

Ο χρήστης δεν δικαιούται υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3 (ιβ) του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

Επίσης η επιχείρηση έχει έναντι του χρήστη όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα ή σε οποιαδήποτε άλλη ειδική διάταξη για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος ο χρήστης δύναται (α) να ζητήσει την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσει την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσει, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό ή εφόσον το ελάττωμα έχει προκληθεί από το χρήστη, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.

 1. Μετάθεση κινδύνου/νομής και κυριότητας

Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός αποκτήσει την φυσική κατοχή των αγαθών.

Ο χρήστης αποκτάει την νομή και την κυριότητα του προϊόντος μόλις προβεί σε ολοσχερή εξόφληση του συνόλου της εκάστοτε παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπομένων φόρων και εξόδων.

 

 1. Περιορισμός ευθύνης

8.1. Η ιστοσελίδα  κατά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για πάσης φύσεως ζημίες λόγω προβλημάτων που θα προκύψουν κατά τις παραγγελίες (πχ. ακύρωση, καθυστέρηση, μη εκτέλεση, μη διαθεσιμότητα προϊόντων που θα προκύψει είτε προ είτε μετά την παραγγελία). Υποχρεούται όμως αν προκύψει οποιοδήποτε τέτοιας φύσης πρόβλημα να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη/αγοραστή.

8.2. Η ιστοσελίδα ενημερώνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα για την κατάσταση των προϊόντων «ως έχουν» και δεν ευθύνεται είτε αστικώς είτε ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτος ως προς τα προς πώληση προϊόντα σε περίπτωση ελαττωματικότητας αυτών ή κατάστασης διαφορετικής από την περιγραφόμενη λόγω σφάλματος του κατασκευαστή. Επίσης η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη είτε αστικώς είτε ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτος από τη μη σωστή χρήση των προϊόντων. Επίσης η επιχείρηση δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες εν σχέσει με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτήν την ιστοσελίδα είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

8.3. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας του εκάστοτε προϊόντος. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε δυσκολία στην παραγγελία ενός προϊόντος ή αν αυτό έχει εξαντληθεί η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία ή να ενημερώσει το χρήστη για τη δυνατότητα παραγγελίας άλλου προϊόντος ίδιας ή καλύτερης ποιότητας, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την προσφορά, οπότε και η παραγγελία ακυρώνεται.

8.4. Η επιχείρηση διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα επιλογής των προϊόντων που εμπορεύεται και έχει το δικαίωμα να απομακρύνει ένα προϊόν ή ακόμη και να το τροποποιήσει χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως αιτιολόγηση για την επιλογή της.

8.5. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζει ενεργειακές μεθόδους και τεχνικές συνειδητότητας. Αναγνωρίζει επίσης ότι η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μεθόδων εξαρτάται από την αισθητικότητα, την ευαισθησία και τον βαθμό πίστης εκάστου.

Επισημαίνεται και ο χρήστης αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε σχετικά και κατανοεί πλήρως ότι:

8.5.1. καμία ενεργειακή ή άλλη παρόμοιας φύσης μέθοδος δεν υποκαθιστά την ιατρική συμβουλή.

8.5.2. οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση, δεν χρησιμοποιούνται για την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας, σωματικής ή ψυχολογικής, ούτε για την υποκατάσταση οποιασδήποτε ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης, θεραπείας ή φαρμακευτικής αγωγής.

8.5.3. οποιεσδήποτε εμπειρίες περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθούν ως παρότρυνση αποφυγής ή διακοπής της ιατρικής βοήθειας ή ως εγγύηση για την αποτελεσματικότητα των προϊόντων.

8.5.4. τα προϊόντα που διατίθενται από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν φάρμακα, ιατρικά βοηθήματα ή καλλυντικά.

8.5.5. τα προϊόντα που διατίθενται από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ενδείκνυνται για παιδιά. Εξαιρούνται τα προϊόντα που ρητώς απευθύνονται σε παιδιά και τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό επίβλεψη. Τα προϊόντα μας δεν ενδείκνυνται για ανθρώπους που φέρουν βηματοδότες και εγκύους.

8.5.6. Πολλά από τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι χειροποίητα. Οι εικόνες που συνοδεύουν τα προϊόντα αυτά είναι ενδεικτικές, καθώς ενδέχεται το προϊόν που θα παραλάβει ο καταναλωτής να έχει ήσσονος σημασίας διαφοροποιήσεις.

8.5.7. τα προϊόντα που διατίθενται από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν δύνανται να υποκαταστήσουν τις ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις, θεραπείες ή τις φαρμακευτικές αγωγές που χορηγούνται για πάσης φύσεως ασθένειες.

Η επιχείρηση απευθύνει παράκληση και προτροπή προς τον χρήστη να συμβουλεύεται τον ιατρό του για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πάθησης.

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ακυρότητα των όρων:

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων όρων. Η μη ενάσκηση από την επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά τα δικαιώματά της.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε από τις ανωτέρω διατάξεις καταστεί αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο  ή καταστεί εκτός ισχύος παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και της επιχείρησης και του χρήστη της ιστοσελίδας και δεσμεύουν μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων δεν θα ισχύει εάν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και ενσωματωθεί στο παρόν.

Με το παρόν συμφωνείται ότι οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων εφόσον δεν επιλυθούν εξωδικαστικά, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 1. Επικοινωνία.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@danaelight.com.